Privacy statement

Privacy Statement - algemeen

Om toernooi.nl diensten aan sporters en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de toernooi.nl (‘wij’) in een aantal gevallen uw persoonsgegevens verwerkt. Toernooi.nl respecteert de privacy van sporters en/of bezoekers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan.

 • Welke gegevens worden door toernooi.nl verwerkt?
 • Doel van de verwerking
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Uw rechten
 • Contactgegevens toernooi.nl
 • Wijzigingen in dit privacy statement

Welke gegevens worden door toernooi.nl verwerkt?

Wij verwerken gegevens indien u:

 • Zich aanmeldt voor een account, zich inschrijft voor toernooien en/of competities. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, lidnummer, speelsterkte, en overige gegevens die door u worden verstrekt;
 • Onze websites bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres; en
 • Contact met ons opneemt (via email of een formulier). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw voor- en achternaam.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het optimaal kunnen bedienen van de organisaties die toernooien en competities organiseren op toernooi.nl, individuele sporters en het verbeteren van de dienstverlening;
 • Het aangaan en onderhouden van een relaties met alle gebruikers van toernooi.nl;
 • Het organiseren van competities en toernooien;
 • Het verstrekken van door u gevraagde informatie;
 • Het aanbieden van producten en diensten van toernooi.nl, of andere partijen waarmee de toernooi.nl samenwerkt;
 • Archief doeleinden; en
 • Analytische en onderzoeksdoeleinden;
 • Het versturen van service-gerichte informatie om onze gebruikers te informeren, te interesseren en te betrekken;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal toernooi.nl die eisen uiteraard volgen.

Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de toernooi.nl opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die toernooien en competities organiseren waarvoor u zich heeft ingeschreven of deelneemt. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld ook doorgestuurd worden aan sportbonden voor verwerking in ranglijsten.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Toernooi.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Toernooi.nl treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten

Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan helpdesk@toernooi.nl. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden.

Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van toernooi.nl. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Privacy Statement - bezoek website

Algemeen

Teneinde de toernooi.nl website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat toernooi.nl in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Toernooi.nl respecteert de privacy van zijn gebruikers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door toernooi.nl verwerkt?

De gegevens die door toernooi.nl worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals lidnummer, e-mail, etcetera) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst. Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoeker van de site. Zo kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd. Tevens wordt gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel u niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie.

Wat doet toernooi.nl met uw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

 • Het verwerken van uw vraag;
 • Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen;
 • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site;
 • U te kunnen verzoeken uw ervaringen met toernooi.nl te delen, teneinde u nog beter van dienst te kunnen zijn;
 • Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins (uitsluitend met uw instemming).

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Toernooi.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

Toernooi.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan helpdesk@toernooi.nl. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie en aanbiedingen of andere informatie, dan kunt u altijd vanuit die betreffende uiting of via uw account afmelden.