Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Visual Reality B.V.

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en/of daaruit voortvloeiende overeenkomsten voor het leveren van producten en/of diensten door Visual Reality aan opdrachtgever (“Opdrachtgever”).

Definities

De in deze Voorwaarden gehanteerde begrippen hebben de volgende betekenis:
Dienst: de met het leveren van het Product samenhangende dienstverlening, waaronder (maar niet beperkt tot) ontwikkeling, onderhoud en supportdiensten van Visual Reality.
IE-rechten: alle intellectuele eigendomsrechten, zowel geregistreerd als ongeregistreerd, waaronder maar niet beperkt tot, octrooirechten, auteursrechten (inclusief rechten op bron- en objectcodes), databankrechten, merkrechten, rechten met betrekking tot knowhow en bedrijfsgeheimen.
Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge opdracht van Opdrachtgever aan Visual Reality tot het leveren van bepaalde Producten en/of Diensten, daaronder tevens begrepen de licentievoorwaarden ten aanzien van een Product, welke voorafgaand aan de download, installatie en/of online toegang dienen te worden geaccepteerd.
Product: de (software) producten die door Visual Reality zijn ontwikkeld en/of worden aangeboden, al dan niet onder een licentie.
Visual Reality: de besloten vennootschap Visual Reality B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Comeniusstraat 5, 1817 MS Alkmaar en ingeschreven in het KvK Handelsregister onder nummer 39067526.

Artikel 1. Aanbieding en toepasselijkheid Voorwaarden

 1. Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden afgeweken. Bij afwijking van een of meer bepalingen van deze Voorwaarden blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever doet, ondanks verwijzing daarnaar, afstand van zijn eigen verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 3. Alle offertes of aanbiedingen van Visual Reality zijn vrijblijvend.
 4. Visual Reality is gerechtigd deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de voorgenomen wijzigingen, is Opdrachtgever gerechtigd om hier binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving schriftelijk bezwaar tegen te maken en de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen. Zonder (tijdige) ontvangst van enig bezwaar wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.
 5. Alle opgaven en specificaties in de brochures, offertes, handleidingen, alsmede op de website van Visual Reality, worden zo nauwkeurige mogelijk gedaan. Visual Reality is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele fouten daarin.

Artikel 2. Prijzen, vergoeding en betaling

 1. Alle prijzen of bedragen in offertes, aanbiedingen en/of de overeenkomst zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, waaronder vreemde valuta, voorzover deze niet door Visual Reality kunnen worden beïnvloed, een verhoging ondergaan door welke oorzaak dan ook, is Visual Reality gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Opdrachtgever is aan Visual Reality voor de afname van het Product of het leveren van de Dienst de vergoeding verschuldigd zoals beschreven in de Overeenkomst, en bij gebreke daarvan, op de website van Visual Reality.
 4. Vergoedingen dienen door Opdrachtgever te worden voldaan op de door Visual Reality aangegeven wijze en binnen een termijn van veertien (14) dagen, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Visual Reality is gerechtigd om te eisen dat de vergoeding wordt voldaan voorafgaand aan de levering van het Product of de Dienst. Verrekening of opschorting van betaling van de vergoeding door Opdrachtgever is niet toegestaan. Indien Opdrachtgever enig bedrag zoals door hem verschuldigd niet op het overeengekomen tijdstip voldoet, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 5. Het Product, inclusief de licentie (voor zover van toepassing), en/of de Dienst wordt aan Opdrachtgever verleend en/of geleverd onder de opschortende voorwaarde van ontvangst door Visual Reality van de vergoeding(en). Zolang een verschuldigde vergoeding niet, of niet volledig is voldaan – ongeacht hetgeen daaraan ten grondslag ligt - kan Visual Reality zonder voorafgaande aankondiging het Product deactiveren en/of Opdrachtgever daartoe de toegang blokkeren, dan wel eigen verplichtingen op basis van de Overeenkomst opschorten of opgeschort houden.

Artikel 3. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst tussen Visual Reality en Opdrachtgever vangt aan op het moment zoals beschreven in de Overeenkomst, of bij gebreke daarvan, op het moment dat Visual Reality de vergoeding voor het Product en/of Dienst heeft ontvangen. De Overeenkomst heeft de (initiële) looptijd zoals beschreven in de Overeenkomst. Indien in de Overeenkomst geen looptijd is beschreven, geldt de Overeenkomst voor de duur van een kalenderjaar, of de resterende periode van dat kalenderjaar.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt een looptijd zoals beschreven in de Overeenkomst na afloop automatisch verlengd voor een nieuwe periode van telkens een (1) jaar. Voor zover de Overeenkomst voortduurt voor een kalenderjaar eindigt de Overeenkomst automatisch na ommekomst van dat kalenderjaar, tenzij Opdrachtgever deze verlengt middels download, installatie of toegang tot de nieuwste versie van het Product. De ‘oude’ versie van het Product van het voorafgaande jaar is in het opvolgende kalenderjaar niet meer, of slechts beperkt toegankelijk.
 3. Opzegging van de Overeenkomst, dan wel een specifiek Product of Dienst, is mogelijk door schriftelijke kennisgeving van Opdrachtgever aan Visual Reality ten minste 3 maanden voor afloop van de geldende looptijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Visual Reality heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden zonder daarbij schadeplichtig te zijn, in het geval: (a) Opdrachtgever handelt in strijd met een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, (b) ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, of surséance van betaling wordt verleend, dan wel diens onderneming wordt geliquideerd.
 5. Bij beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden, zal: (a) Opdrachtgever het gebruik van het Product en/of de Dienst onmiddellijk staken en gestaakt houden, (b) Visual Reality de toegang van Opdrachtgever tot het Product en/of de Dienst deactiveren, (c) Opdrachtgever, voor zover van toepassing, alle exemplaren of delen van het Product (software) inclusief de daarop betrekking hebbende documentatie die zij in hun bezit heeft, verwijderen en vernietigen, (d) Opdrachtgever alle materialen en documentatie samenhangende met het Product en/of de Dienst vernietigen, zonder daarvan kopieën achter te houden, (e) Opdrachtgever schriftelijk aan Visual Reality bevestigen dat de verwijdering en vernietiging als bedoeld onder (c) en (d) hiervoor heeft plaatsgevonden.
 6. Visual Reality heeft tevens het recht de toegang van Opdrachtgever tot het Product en haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zonder voorafgaande aankondiging op te schorten en/of het (verdere) gebruik van het Product en/of de Dienst te blokkeren indien Opdrachtgever inbreuk maakt op een bepaling in de Overeenkomst, of in strijd handelt met een verplichting in de Overeenkomst.

Artikel 4. Levertermijn en installatie

 1. Alle door Visual Reality genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijnen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De enkele overschrijding van een genoemde (lever)termijn brengt Visual Reality niet in verzuim.
 2. Visual Reality is niet gebonden aan (lever)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Visual Reality en Opdrachtgever met elkaar in overleg treden teneinde een oplossing te vinden.
 3. Uitsluitend voor zover schriftelijk overeengekomen, zal Visual Reality het Product bij Opdrachtgever (laten) installeren, configureren en/of aansluiten. In de eventuele verplichting tot installatie en/of configuratie door Visual Reality is niet inbegrepen het uitvoeren van dataconversie en het installeren van software/programmatuur van Opdrachtgever.
 4. Bij de installatie of het downloaden van het Product dient de Opdrachtgever zich met een elektronische verklaring jegens Visual Reality gebonden te verklaren aan de toepasselijke licentievoorwaarden.
 5. Visual Reality is gerechtigd een inspectie te (laten) verrichten teneinde te controleren of Opdrachtgever zich aan de licentievoorwaarden houdt en/of gebruikers van Opdrachtgever zich aan de licentievoorwaarden houden. Een dergelijke inspectie zal te allen tijde worden uitgevoerd tijdens kantooruren en op zodanige wijze dat de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever hier zo min mogelijk hinder van ondervindt. De kosten van de inspectie zijn voor rekening van Visual Reality tenzij de inspectie aantoont dat Opdrachtgever de Overeenkomst niet nakomt en/of gebruikers van Opdrachtgever de licentievoorwaarden niet nakomen, in welk geval de kosten voor rekening van Opdrachtgever zijn.

Artikel 5. Dienstverlening en meerwerk

 1. Visual Reality zal de Diensten met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever overeengekomen Overeenkomst. De verplichtingen van Visual Reality betreffen inspanningsverplichtingen tenzij in de Overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk een bepaald resultaat is overeengekomen en is aangegeven dat Visual Reality hiertoe een resultaatsverplichting heeft.
 2. Indien voor de Dienst(en) een vaste prijs is afgesproken, zal Visual Reality Opdrachtgever vooraf inlichten indien een wijziging of aanvulling van de afgesproken Diensten tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs of vergoeding zal worden overschreden.

Artikel 6. Medewerking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal Visual Reality steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst relevante en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Ingeval medewerkers van Visual Reality op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zorgdragen. Opdrachtgever zal Visual Reality vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Visual Reality daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.
 3. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan. Visual Reality is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Visual Reality.
 4. Opdrachtgever zal Visual Reality steeds tijdig alle door Visual Reality nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.
 5. Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan Visual Reality verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle IE-rechten ter zake de ontwikkelde en/of geleverde Producten en/of Diensten berusten bij Visual Reality of diens licentiegevers, tenzij ten aanzien van een bepaald Product of onderdeel daarvan schriftelijk en expliciet anders is bepaald in de Overeenkomst.
 2. Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever voor de looptijd en onder de voorwaarden van de Overeenkomst, een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet te sublicentieren recht om het Product of de Producten te gebruiken, uitsluitend binnen of ten behoeve van de vereniging of organisatie van Opdrachtgever en in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in de Overeenkomst.
 3. Eventuele rechten ter zake de Producten die uit hoofde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever zullen toekomen, worden uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig heeft betaald.
 4. Alle materialen, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, standaarden, methodes, processen, technische kennis en know how die Visual Reality op enig moment in het kader van haar Producten en/of Diensten ontwikkelt, inclusief alle eventueel daarmee samenhangende (intellectuele eigendoms)rechten (gezamenlijk aangeduid als “Materialen en Know how”), zijn en blijven de exclusieve eigendom van Visual Reality en Visual Reality is te allen tijde gerechtigd deze Materialen en Know how in te zetten te behoeve van zichzelf en de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Producten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Producten.
 6. Eventuele content of informatie die door Opdrachtgever wordt aangeleverd, al dan niet ten behoeve van de ontwikkeling van een Product door Visual Reality blijft toebehoren aan Opdrachtgever of diens licentiegevers. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen (intellectuele eigendoms)rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Visual Reality van desbetreffende content of informatie.
 7. Alle data die met het Product worden verzameld, waaronder persoonsgegevens van de eindgebruiker van een Product, vallen onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en Opdrachtgever staat er voor in dat in dat verband de op de persoonsgegevens van toepassing zijnde wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) zal worden nageleefd.

Artikel 8. Onderhoud

 1. Ondanks dat de Producten van Visual Reality met grote zorg zijn samengesteld, garandeert Visual Reality niet dat de Producten geen fouten bevatten, zonder onderbreking werken en dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd. Visual Reality garandeert evenmin dat de Producten geschikt zijn voor alle doeleinden die Opdrachtgever heeft, tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is overeengekomen.
 2. De Producten worden aangeboden ‘AS IS’ en Opdrachtgever aanvaardt het Product in de staat waarin deze zich op het moment van (af)levering bevindt. Visual Reality streeft er voortdurend naar om eventuele fouten in de Producten te herstellen of op te lossen, maar kan nimmer worden verplicht deze te herstellen, tenzij schriftelijk en expliciet anders is overeengekomen. Visual Reality is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in het Product aan te brengen. Visual Reality is niet aansprakelijk voor eventueel tijdens het onderhoud verloren gegane gegevens.
 3. Voor zover van toepassing, spant Visual Reality zich in voor een optimale beschikbaarheid van en toegang tot het Product. Visual Reality is gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot een Product (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik daarvan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van onderhoud, dan wel het doorvoeren van updates, releases, aanpassingen of verbeteringen in het Product, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Visual Reality met zich meebrengt. Visual Reality spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk Opdrachtgever vooraf te informeren. Visual Reality kan te allen tijden automatische updates en veranderingen in een Product doorvoeren of aan een Product toevoegen om het functioneren daarvan te verbeteren.
 4. Voor zover in deze Voorwaarden wordt verwezen naar ‘onderhoud’ dan omvat dit: het opsporen en herstellen van alle onvolkomenheden in het Product en de door of vanwege Visual Reality verstrekte aanpassingen daarvan, het verstrekken van nieuwe, verbeterde of gewijzigde versies van het Product en het bijhouden van de gebruikershandleiding bij het Product.
 5. Visual Reality streeft ernaar dat onderhoud ten aanzien van het Product foutloos geschiedt, maar kan de compatibiliteit van een Product na een update of nieuwe release met toepassingen, waaronder hardware, software of systemen van Opdrachtgever, gedateerd voor de desbetreffende update or release, niet garanderen.

Artikel 9. Support

 1. Voor zover in de Overeenkomst overeengekomen, verleent Visual Reality supportdiensten aan Opdrachtgever.
 2. De support wordt verricht tijdens de bij Visual Reality geldende kantooruren (tussen 09.00 en 17.00 uur) op maandag t/m vrijdag met uitzondering van algemeen erkende feestdagen (tenzij anders overeengekomen).

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel, is Visual Reality op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan in welke zin dan ook die Opdrachtgever lijdt, tenzij die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Visual Reality.
 2. De aansprakelijkheid van Visual Reality, uit welke hoofde dan ook, is voorts en in ieder geval beperkt tot vergoeding van de directe schade met een maximum van 50% van de meest recente door Visual Reality gefactureerde en geïncasseerde vergoeding. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Visual Reality aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
  2. de kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Visual Reality op een door Visual Reality schriftelijk en expliciet overeengekomen leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Voorwaarden;
  4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Voorwaarden.
 3. Tenzij nakoming door Visual Reality blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Visual Reality wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Visual Reality onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Visual Reality ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Visual Reality in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. Voorts vervalt iedere aansprakelijkheid van Visual Reality en de mogelijkheid om van Visual Reality schadevergoeding te vorderen vervalt, indien Visual Reality niet is ingelicht over de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de schade onmiddellijk doch in ieder geval niet later dan 5 dagen nadat deze feiten bekend waren, ook indien toen nog niet duidelijk was dat deze feiten tot schade zouden kunnen leiden. Een vordering tot schadevergoeding vervalt bovendien wanneer deze vordering niet binnen 12 maanden nadat de schade zich heeft voorgedaan in een juridische procedure aanhangig is gemaakt.
 4. Visual Reality is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die verhinderd wordt door, of de vergoeding van enige schade die het gevolg is van, overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overheidsmaatregelen, (ii) elektriciteitsstoring, (iii) storing van Internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten waaronder internetproviders en/of datacenters, (iv) oorlog, (v) werkbezetting, (vi) staking, (vii) algemene vervoersproblemen, (viii) de gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen waarvan het gebruik door Opdrachtgever is verzocht, (ix) overmacht van toeleveranciers van Visual Reality en (x) beleidswijzigingen en/of het tekortschieten door leveranciers van third party software (voor zover van toepassing).
 5. Visual Reality garandeert niet de compatibiliteit of de juiste werking van haar Producten in combinatie met alle hardware of software. Voor een juiste werking van het Product adviseert Visual Reality gebruik te maken van hardware, software en systemen die voldoen aan de systeemeisen zoals beschreven op de website van Visual Reality. Visual Reality is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van incompatibiliteit van hardware of software van Opdrachtgever met een Product.

Artikel 11. Verwerking van persoonsgegevens

 1. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en, bij gebreke daarvan, het verlenen van de Diensten door Visual Reality, kan Visual Reality ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) verwerken. Indien dit het geval is, zullen de hiernavolgende artikelleden van toepassing zijn en kwalificeren als Verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG waarbij Visual Reality geldt als de “verwerker” en Opdrachtgever als de “verwerkingsverantwoordelijke”.
 2. De verwerking door Visual Reality zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en bij gebreke daarvan, het verlenen van de Diensten door Visual Reality in het bijzonder met betrekking tot hosting-, beheer en supportdiensten van Visual Reality en die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. Voor een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden, verwijst Visual Reality naar de door haar gehanteerde privacyverklaring.
 3. De verwerking geschiedt in overeenstemming met de schriftelijke instructies van Opdrachtgever en toepasselijke wet- en regelgeving, en onder (eind-)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Visual Reality zal de persoonsgegevens enkel verwerken voor eigen doeleinden wanneer het daarvoor een rechtmatige grondslag heeft, zoals toestemming van de betrokkene. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door Opdrachtgever of verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Visual Reality zijn gemeld, is Visual Reality uitdrukkelijk niet verantwoordelijk. Opdrachtgever garandeert dat de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving en vrijwaart Visual Reality tegen eventuele aanspraken van derden (daaronder begrepen betrokkenen) welke op enigerlei wijze voortvloeien uit het niet naleven hiervan.
 4. Visual Reality zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, om deze te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde toegang tot, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens), zulks met inachtneming de stand van de techniek, de aard van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de maatregelen verbonden kosten. Visual Reality staat er evenwel niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Opdrachtgever heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Visual Reality heeft genomen en heeft zich ervan verzekerd dat deze maatregelen een niveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de risico’s van de verwerking.
 5. Visual Reality zal de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Doorgifte naar landen buiten de EER is toegestaan, mits aan de wettelijke vereisten hiervoor is voldaan. Visual Reality zal Opdrachtgever te allen tijde op de hoogte stellen om welk land of welke landen het gaat.
 6. Visual Reality mag in het kader van deze Verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden (“sub-verwerkers”). Het staat Opdrachtgever vrij bezwaar te maken indien het gebruik van een specifieke sub-verwerker onaanvaardbaar voor haar is, in welk geval partijen in gezamenlijk overleg tot een oplossing zullen proberen te komen. In ieder geval worden aan dergelijke sub-verwerkers bij overeenkomst minstens dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die deze Verwerkersovereenkomst aan Visual Reality oplegt.
 7. Visual Reality houdt de persoonsgegevens geheim en verplicht haar werknemers en eventuele sub-verwerkers of andere derden ook tot geheimhouding.
 8. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens, die leidt tot (de mogelijke) onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van – of toegang tot – de persoonsgegevens, of enige aanwijzing dat een dergelijke inbreuk zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Visual Reality de Opdrachtgever binnen 48 uur na ontdekking op de hoogte van het datalek, onder vermelding van de volgende informatie: a) de aard van het datalek, waar mogelijk, inclusief de typen persoonsgegevens, en categorieën van betrokkenen; b) dag en tijdstip waarop het datalek is geconstateerd; c) de mogelijke gevolgen van het datalek; d) de maatregelen die zijn getroffen of voorgesteld om het datalek aan te pakken en/of de eventuele nadelige gevolgen daarvan te beperken; e) de contactpersoon en contactgegevens bij Visual Reality voor verdere correspondentie omtrent het datalek.
 9. Opdrachtgever heeft het recht om maximaal eens per kalenderjaar, onder aanzegging van een redelijke termijn, de naleving van de Verwerkersovereenkomst en met name de door Visual Reality getroffen beveiligingsmaatregelen te (laten) controleren door een onafhankelijke IT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden. Een dergelijke audit vindt uitsluitend plaats nadat Opdrachtgever de bij Visual Reality aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Dit is het geval indien de aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst. De bevindingen naar aanleiding van een uitgevoerde audit zullen door Visual Reality worden beoordeeld en kunnen, naar eigen inzicht van Visual Reality en op de wijze zoals Visual Reality zelf bepaald, worden doorgevoerd door Visual Reality. De kosten van de audit zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 10. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Visual Reality, zal Visual Reality het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en zal Opdrachtgever het verzoek verder afhandelen. Visual Reality mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
 11. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de afgenomen Producten en/of Diensten.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Deze Voorwaarden, de Overeenkomst en eventuele nadere overeenkomsten verband houdende met de levering van Producten en/of Diensten door Visual Reality worden exclusief beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen welke tussen de Opdrachtgever en Visual Reality mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, dan wel, indien Visual Reality zodanig beslist, aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering.
 3. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit deze Voorwaarden met bepalingen uit de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.